870920 Menu

AudioSource之ResamplingAudioSource

ResamplingAudioSource可更改另一个AudioSource的采样率(同时变调和变速)。本类的构造参数即为要改变采样率的另一个AudioSource。构造函数的原型为:
 ResamplingAudioSource (另一个AudioSource, 是否托管1参, 通道数 = 2)

本类的成员函数
 setResamplingRatio () 设置重采样的比率,1.0保持不变
 getResamplingRatio () 返回当前所设置的重采样比率
 prepareToPlay () 准备产生音频流
 releaseResources () 停止更改音频来源的采样率
 getNextAudioBlock () 开始更改音频来源的采样率

重采样势必伴随着滤波处理,以下为低通处理代码: